Điều khoản sử dụng

Ngày có hiệu lực của các Điều khoản và Điều kiện Trực tuyến này: 25/05/2021

Các Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này chi phối quyền truy cập của bạn vào các trang web do Abbott Laboratories kiểm soát, bao gồm các công ty con và chi nhánh của nó (gọi chung là “Abbott”), liên kết đến các Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này (gọi chung là “Các Trang web Abbott”) . Các Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này không áp dụng cho các trang web Abbott không liên kết đến các Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này, cho các cư dân của Hoa Kỳ, hoặc các trang web của bên thứ ba mà các Trang web Abbott có thể liên kết đến. Việc bạn sử dụng các Trang Web Abbott phải tuân theo Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này và Chính sách Bảo mật.

Không phương hại đến các quyền của bạn theo luật hiện hành, Abbott có quyền sửa đổi Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này để phản ánh những cải tiến công nghệ, những thay đổi về luật pháp và quy định cũng như các thông lệ kinh doanh tốt. Nếu Abbott thay đổi Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này, phiên bản cập nhật của Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này sẽ phản ánh những thay đổi đó và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng cách cập nhật ngày có hiệu lực ở đầu Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các Trang web Abbott, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc với phiên bản hiện tại của Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này mà bạn có thể xem khi truy cập các Trang web Abbott. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này, hoặc không hài lòng với các Trang web Abbott, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn là ngừng sử dụng Trang web Abbott này.

ĐIỀU KHOẢN TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM
Bạn công nhận và đồng ý rằng: 1. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp những diễn biến mới nhất liên quan đến sản phẩm và dịch vụ cũng như thông tin khác về công ty chúng tôi trên trang Web này, chúng tôi không bảo đảm tính chính xác, hiệu lực và độ thích hợp của bất kỳ thông tin nào có trên trang Web này. Mỗi người hoàn toàn chịu trách nhiệm và tất cả rủi ro phát sinh khi sử dụng trang mạng này. Thông tin được trình bày “NGUYÊN GỐC” và có thể chứa thông tin không chính xác về mặt kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Abbott Laboratories có quyền bổ sung, xóa bỏ hoặc sửa đổi thông tin trên các trang web của Abbotttại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

2. Abbott Laboratories không đưa ra cam đoan hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức hay tính chất nào liên quan đến thông tin hoặc nội dung đăng trên trang web này. Abbott khước từ trách nhiệm với tất cả cam đoan và bảo đảm, cho dù được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, theo pháp luật, hợp đồng hay cơ sở khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán hàng, độ phù hợp cho mục đích cụ thể, quyền sở hữu hay không xâm phạm. Trong mọi trường hợp, Abbott Laboratories sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại dưới bất kỳ hình thức hay tính chất nào, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt (bao gồm tổn thất lợi nhuận) là hệ quả hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tồn tại hoặc sử dụng trang mạng này và/hoặc thông tin hay nội dung được đăng trên trang web này, bất kể Abbott đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó hay chưa.

3. Abbott không chịu trách nhiệm và không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, hiệu lực, tính hợp thời và độ thích hợp của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào có được từ bên thứ ba, bao gồm bất kỳ siêu liên kết nào tới hoặc từ trang web của bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác trên trang web này, Abbott sẽ không chỉnh sửa, kiểm duyệt hay kiểm soát bất kỳ nội dung nào do bên thứ ba cung cấp trên bất kỳ bảng tin, phòng trò chuyện hay diễn đàn tương tự khác được đăng trên trang Web. Do vậy, thông tin đó sẽ được coi là có thể sai và Abbott không chứng thực thông tin đó.

4. Các trang web Abbott có thể chứa các tuyên bố liên quan đến tương lai, phản ánh kỳ vọng hiện tại của Abbott về sự kiện tương lai và phát triển kinh doanh. Tuyên bố liên quan đến tương lai có rủi ro và tính không chắc chắn. Diễn biến hoặc kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến và phụ thuộc vào một số nhân tố, bao gồm nhưng không giới hạn thành công của chương trình nghiên cứu hiện tại, kết quả các thử nghiệm lâm sàng chưa hoàn tất hoặc trong tương lai, hoạt động thương mại hóa sản phẩm đang tiến hành, phê duyệt dược phẩm của cấp quản lý, giá trị và thực thi bằng sáng chế, độ ổn định của các mối quan hệ thương mại và tình hình kinh tế nói chung của Abbott. Abbottt dự định cập nhật trang web này thường xuyên nhưng không có bất kỳ nghĩa vụ nào về cập nhật nội dung.

KHI BẠN SỬ DỤNG
Bạn hiểu, công nhận và đồng ý với những điều sau đây:

1. Khi sử dụng các trang web này, bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc chặn thông tin điện tử được đăng trên trang Web này hoặc trên bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý không cố gắng phá vỡ bất kỳ tính năng bảo mật nào trên trang web của chúng tôi và tuân theo tất cả luật pháp, luật lệ và quy định có liên quan của địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc tế.

2. Bạn cấp cho Abbott quyền sử dụng tất cả thông tin bạn tải lên hoặc truyền đến trang web này theo các Điều khoản và Điều kiện này và Chính sách về Quyền riêng tư của Abbott theo bất kỳ cách nào do Abbott lựa chọn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc sao chép, hiển thị, thực hiện hoặc công bố thông tin đó ở bất kỳ định dạng nào, sửa đổi, tích hợp vào tư liệu khác hoặc thực hiện công trình dựa trên thông tin đó. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, bạn từ bỏ mọi quyền nhân thân mà bạn có thể có đối với nội dung bạn tải lên hoặc truyền đến các Trang web Abbott (nếu có).

3. Trừ khi được Abbott nêu rõ và đồng ý trước, không có mối quan hệ bảo mật nào được thiết lập trong trường hợp có bất kỳ người dùng nào của trang mạng này liên hệ với Abbott bằng miệng, văn bản hoặc thư điện tử (ví dụ như phản hồi, câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, v.v.). Nếu bất kỳ trang web nào của Abbott yêu cầu hoặc đề nghị cung cấp thông tin mà thông tin đó chứa thông tin nhận dạng cá nhân (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại), Abbott sẽ thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin đó phù hợp với Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi. Bất kỳ liên hệ và thông tin nào khác được đăng lên trang web sẽ được coi là không có tính bảo mật và Abbott sẽ được tự do tái tạo, công bố hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sử dụng hoặc bán sản phẩm tích hợp thông tin đó. Người gửi bất kỳ thông tin nào cho Abbott phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông tin đó, bao gồm tính đúng đắn và chính xác của thông tin và thông tin không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu hay riêng tư của bất kỳ người nào khác.

GHI NHÃN SẢN PHẨM
Tên, mô tả và nhãn sản phẩm có thể có xuất xứ từ Hoa Kỳ hoặc xuất xứ từ quốc gia thứ ba không phải là quốc gia cư trú của bạn. Sản phẩm có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia hoặc có thể có sẵn dưới một tên thương hiệu khác, ở các độ mạnh khác nhau hoặc cho các chỉ định khác nhau. Nhiều sản phẩm được liệt kê chỉ được bán theo đơn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại địa phương của bạn. Trừ khi được Abbott nêu rõ và đồng ý trước, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Abbott, công ty con và công ty liên kết của Abbott không được tiến hành cung cấp dịch vụ tư vấn y tế, chẩn đoán, điều trị hoặc dịch vụ y tế khác theo bất kỳ cách nào tạo ra mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân qua trang Web này.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Thông tin, tài liệu và biểu đồ có liên quan được công bố trên trang Web Internet này (“Thông tin”) là tài sản độc quyền của Abbott, ngoại trừ thông tin do các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp theo hợp đồng với Abbott, công ty con và công ty liên kết của Abbott. Bạn được phép sử dụng Thông tin với điều kiện là (1) trên tất cả các bản sao đều có thông báo về bản quyền trên đây; (2) Thông tin chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin mà không phải cho mục đích thương mại hay cá nhân; (3) không chỉnh sửa Thông tin dưới bất kỳ hình thức nào; và (4) không được sử dụng biểu đồ có sẵn trên trang mạng này tách khỏi phần văn bản gắn liền biểu đồ. Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung do các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp và bạn không được phân phối tư liệu đó mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền trong tư liệu đó. Trừ khi được cho phép như trên đây, không có bất kỳ cấp phép hoặc quyền nào, cho dù rõ ràng hay ám chỉ, được cấp cho bất kỳ người nào theo bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu hoặc quyền sở hữu khác của Abbott.

Không được sử dụng thương hiệu, tên thương mại, bao bì thương mại và sản phẩm của Abbott trên trang mạng này nếu không có văn bản ủy quyền trước của Abbott, trừ khi để nhận diện sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

Không được phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu Abbott, tên thương mại, trang phục thương mại và sản phẩm nào trong các Trang web của Abbott mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Abbott, ngoại trừ việc xác định sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT
Abbott cam kết bảo vệ trực tuyến sự riêng tư của bạn. Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của sự riêng tư đối với khách hàng và khách truy cập trang Web của mình. Chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân theo Chính sách về Quyền riêng tư của mình và khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ Chính sách về Quyền riêng tư đó.

Bạn ghi nhận và đồng ý rằng khi bạn gửi thông tin nhận dạng cá nhân của mình tới các trang web của Abbott thì sẽ không có bảo đảm bảo mật tuyệt đối nào mặc dù Abbott có sẵn các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc chặn. Trong trường hợp bị chặn hoặc truy cập trái phép ít có khả năng xảy ra bất chấp nỗ lực của chúng tôi, abbott sẽ không chịu trách nhiệm về việc chặn hoặc truy cập trái phép đó hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc là hệ quả (bao gồm cả tổn thất lợi nhuận) mà khách hàng hoặc người dùng phải gánh chịu, ngay cả khi trước đó abbott đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Abbott không bảo đảm, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, rằng thông tin do bất kỳ khách hàng nào cung cấp sẽ không bị chặn hoặc truy cập trái phép. Abbott cũng không đưa ra bất kỳ bảo đảm ám chỉ nào về khả năng bán hàng và độ phù hợp cho mục đích cụ thể. Mỗi khách hàng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật cho mật khẩu của mình.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Abbott không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tư liệu, thông tin và ý kiến được cung cấp, đăng trên trang web hoặc có sẵn qua trang web này. Bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro khi dựa vào những tư liệu, thông tin và ý kiến đó. Abbott khước từ mọi trách nhiệm pháp lý về thương tật hoặc thiệt hại từ việc sử dụng trang Web này hoặc nội dung có trên trang Web.

Các trang web Abbott, nội dung của trang và các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web này hoặc có sẵn qua trang web này đều được cung cấp trên cơ sở “nguyên gốc” và “có sẵn” kèm theo tất cả các lỗi. Trong mọi trường hợp, abbott hoặc các công ty con, công ty liên kết, nhà cung cấp hoặc giám đốc, nhân viên hoặc đại lý tương ứng của họ (sau đây gọi là “bên Abbott”) sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ loại thiệt hại nào, theo bất kỳ cơ sở pháp lý nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này, nội dung của trang, bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc qua trang web này hoặc bất kỳ trang liên kết nào, bao gồm bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, ví dụ hay là hệ quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn thương tật, tổn thất lợi nhuận hoặc thiệt hại từ việc chậm trễ, gián đoạn trong dịch vụ, vi-rút, xóa bỏ tệp hoặc thư từ điện tử hoặc lỗi, thiếu sót hoặc lỗi không chính xác khác trên trang web này hoặc nội dung của trang, cho dù Abbott có sơ suất hay không và cho dù Abbott đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó hay chưa.

Bạn đồng ý rằng bất kể luật hiện hành nào trái ngược lại, bạn không thể gửi khiếu nại hoặc nguyên nhân dẫn đến hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến các Trang web Abbott hoặc Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này sau hơn một (1) năm kể từ khi có khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động nảy sinh.

Bạn cần biết rằng thông báo, khước từ trách nhiệm cũng như điều khoản và điều kiện hợp pháp khác có thể áp dụng cho các trang web của Abbott.

QUY ĐỊNH CHUNG
Bạn đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này và Chính sách Bảo mật mô tả toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về chủ đề của nó. Các Trang Web Abbott đã được tạo ra và được vận hành theo luật của Bang Illinois. Luật của Bang Illinois sẽ kiểm soát các điều khoản được cung cấp trong các Điều khoản và Điều kiện Trực tuyến này, trong phạm vi mà luật của Bang Illinois không vi phạm luật bắt buộc áp dụng, ví dụ: luật bảo vệ người tiêu dùng áp dụng cho bạn. Nếu tòa án có thẩm quyền xét thấy rằng bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, bạn đồng ý rằng các quy định khác của Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.